Penjelasan dan Pengertian Perda

Perda Peraturan Daerah menurut Pasal 1 angka 8  UU NO 15 2019 adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan bersama Kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan daerah masuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pergantian kepala daerah, peraturan daerah yang dibentuk pada masa kepemimpinan kepala daerah tersebut tidak otomatis membuat peraturan daerah tidak berlaku. 

Suatu peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan daerah yang setingkat. Perda juga dapat diuji dan dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi.