Asas Pemisahan Horizontal Pertanahan Indonesia

Hukum pertanahan mengenal dua macam asas mengenai tanah yang memberikan pengaruh dalam bentuk kewenangan dan kepemilikan tanah. Asas pertama dikenal sebagai asas perlekatan (acessie). Sedangkan yang kedua adalah asas pemisahan horizontal.

Untuk hukum pertanahan nasional menganut asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal adalah asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.

Dalam asas ini, pengertian tanah hanya meliputi permukaan tanah saja. Sehingga apa yang melekat atau berdiri di atasnya dan apa yang terkandung di bawahnya bukanlah satu kesatuan melainkan bentuk-bentuk yang terpisah.

Dalam asas pemisahan horisontal ini intinya, pemegang hak atas tanah bisa saja hanya menguasai sebatas permukaan tanahnya saja. Sedangkan bangunan atau apapun yang melekat di atas tanah tersebut dapat berbeda hak kepemilikannya.